Polityka prywatności i plików cookies

 • . §1 Postanowienia ogólne
  • Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze witryny internetowej pod adresem www.zbrojowniazamosc.pl
  • Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO.
  • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem witryny jest Zbrojownia Krzysiak i Szymala Spółka Jawna, ul. Jasna 7, 22-400 Zamość, NIP: 922-306-8577, REGON: 388728525.
  • Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: zbrojowniazamosc@gmail.com lub pisemnie na adres: Zbrojownia Krzysiak i Szymala Spółka Jawna, ul. Jasna 7, 22-400 Zamość
 • . §2 Zasady przetwarzania danych
  • Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z RODO.
  • Administrator stosuje wymagane przepisami prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
  • Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w sklepie internetowym jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
 • §3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenie konta Klienta w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) realizacja zamówienia w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) archiwalnych lub dowodowych na wypadek dochodzenia roszczeń lub w związku z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 • §4 Okres przechowywania danych osobowych
  1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
  a) dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymania w sklepie internetowym, nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia;
  b) dane związane z realizacją zamówienia – przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;
  c) dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
  d) cele archiwalne i związane z dochodzeniem roszczeń oraz prawem podatkowym – przez okres niezbędny do realizacji tego celu wynikający z przepisów prawa powszechnego.
 • §5 Kategorie danych osobowych
  1. Administrator zbiera, przechowuje i przetwarza następujące dane:
  a) w związku z założeniem konta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców NIP i nazwę firmy;
  b) w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców NIP i nazwę firmy;
  c) w pozostałym zakresie niezbędne do realizacji danego celu.
  2. Podczas korzystania ze sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak adres IP, adres URL, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego.
 • §6 Pliki cookies
  • Sklep internetowy korzysta z plików cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy, jeżeli przeglądarka na to pozwala.
  • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze sklepu internetowego.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
  • rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony;
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze stron internetowych;
  • utrzymania sesji Klienta sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez sklep internetowy plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron sklepu internetowego.
 • §7 Udostępnianie danych
  • Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
  • W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
  • przewozowe;
  • płatności elektronicznej;
  • bankowe;
  • księgowe;
  • hostingowe;
  • marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.
 • §8 Uprawnienia Klientów
  • Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
  • W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem.